bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

br

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Aktualności

Innowacje pedagogiczne
2006-03-08

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. nr 56, poz. 506) przypominamy, że 31 marca mija termin zgłaszania Kuratorowi Oświaty innowacji pedagogicznych, przewidzianych do wdrożenia w roku szkolnym 2006/2007. Zgłoszenia innowacji należy dokonać wg załączonego wzoru. Autorom innowacji przypominamy również, że:

1) Innowacje pedagogiczne to:
  • Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
  • Działania odmienne od powszechnie obowiązujących.
  • Zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji.
  • Twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli do której szkoła/placówka została powołana.

2) Prawidłowo opracowana innowacja pedagogiczna jest rozwiązaniem:
- Systemowym.
- Ukierunkowanym na konkretny cel.
- Właściwie zorganizowanym.
- Podlegającym systematycznej ewaluacji.

3) Nie wszystkie zmiany zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły są innowacyjne.

4) Rozszerzenie programu nauczania o charakterze faktograficznym, nie jest innowacją pedagogiczną w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki i nie wymaga zgłoszenia Kuratorowi Oświaty.

5) Zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 220), nauczyciel ma prawo opracować własny program nauczania - samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazów Ministerstwa Edukacji i Nauki.

6) Własne programy nauczania podlegają procedurze wdrożenia, o której mowa w § 24 ust. 9 rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

7) Wdrożone innowacje pedagogiczne nie mogą powodować:
  • Naruszenia zasady powszechności dostępu uczniów do nauki - § 2 ust. 4 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki.
  • Profilowania klas w szkołach podstawowych i gimnazjach – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 i § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki.
  • Przekroczenia limitu tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii/etyki, o którym mowa § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

Dolnośląski Wicekurator Oświaty
Beata Pawłowicz

  • KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI


  •    © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu